Privacy Statement

Gedragscode.

BC Dwingeloo juni 2018


Privacy Statement BC Dwingeloo

Versie: 25-05-2018

BC Dwingeloo hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. BC Dwingeloo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Het verwerken van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop kunnen wijzen en jouw rechten zullen respecteren.

Als BC Dwingeloo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij van jou nodig hebben voor het kunnen leveren van onze diensten. Indien je na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons op wilt nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

BC Dwingeloo

p.a. Sporthal de Hulsebosch

Westeinde 1a

7991 RS Dwingeloo

bcdwingeloo1980@gmail.com

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Voor onze activiteiten kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 1. Voornaam
 2. Achternaam
 3. E-mailadres
 4. Adres, woonplaats
 5. Telefoonnummer
 6. Rekeningnummer

Deze persoonsgegevens worden door BC Dwingeloo verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden.

 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten (1 t/m 5)
 • Voor onze administratieve en financiële zaken (1 t/m 5)
 • Voor facturering (1,2,6)
 • In het geval betalingsverplichtingen niet nagekomen zijn (1 t/m 5)
 • Om je te kunnen informeren, bijvoorbeeld als een les onverwacht uitvalt (1,2,3,5)
 • Voor het per email versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor toernooien (6-8 keer per jaar) (1 t/m 3)

VERSTREKKING AAN DERDEN

We streven ernaar het aantal verwerkers van jouw persoonsgegevens tot een minimum te beperken en alleen met verwerkers in zee te gaan die zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan en de veiligheid van je gegevens kunnen waarborgen. We verstrekken alleen je gegevens aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij hebben onze verwerkers benaderd om een verwerkingsovereenkomst met ons af te sluiten en geïnformeerd naar de veiligheid van hun systemen. Wij geven persoonsgegevens alleen door aan partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met onze verwerkers maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de gegevens die je verstrekt hebt niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Personen die namens BC Dwingeloo van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken regelmatig back-ups van de persoonsgegevens om deze kunnen herstellen bij technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Bestuur en trainers zijn op de hoogte over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 • We hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met de verwerkers van onze persoonsgegevens.
 • We hebben een veiligheidscheck uit laten voeren waarin de veiligheid van onze website en emailaccounts is gecheckt. Alle geadviseerde veiligheidsaanpassingen die mogelijk waren hebben we doorgevoerd.
 • In verband met de complexiteit rondom de bescherming van de privacy en veiligheid van gezondheidsgegevens hebben we ervoor gekozen geen gebruik te maken van persoonlijke gezondheidsformulieren. Het blijft wel heel belangrijk om de trainer mondeling te informeren over relevante gezondheidszaken en eventuele blessures zodat hij/zij daar rekening mee kan houden tijdens de trainingen. Omdat we jouw gezondheidsgegevens niet meer als persoonsgegevens verwerken is het extra belangrijk jezelf goed in acht te nemen tijdens het badmintonnen en niet over je grenzen te gaan.

RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dergelijke verzoeken.

De gegevens die wij van je verwerken, proberen we tot een minimum te beperken en zijn noodzakelijk voor onze activiteiten. Zonder deze persoonsgegevens kun je hier geen gebruik.

KAN DIT PRIVACY STATEMENT WORDEN GEWIJZIGD?

Mocht BC Dwingeloo besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit statement. Onze meest actuele Privacy Statement is altijd terug te vinden op onze website www.badmintondwingeloo.nl Wij raden je aan om regelmatig het Privacy Statement terug te lezen, zodat je altijd op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

WAAR KUNT JE TERECHT MET EVENTUELE KLACHTEN EN VRAGEN?

Heb je vragen of verzoeken die betrekking hebben op het Privacy beleid van BC Dwingeloo? Laat ons dit weten door een bericht te sturen naar bcdwingeloo1980@gmail.com

Ook als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je een email sturen naar bcdwingeloo1980@gmail.com Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.